Худалдах, худалдан авах гэрээ[zagvar]

2011-04-23 23:36

                      Худалдах, худалдан авах гэрээ

 

 

Улаанбаатар хот                                  Дугаар__                           оны        -р сарын

 

Нэг талаас_______________________________________

(байгууллага, үйлдвэр, аж ахуйн нэгжийн нэр, хаяг)
(цаашид "Худалдагч" гэнэ). түүнийг______ үндсэн дээр төлөөлөн

(төлөөлсөн хүний албан тушаал, нэр)

нөгөө талаас_______________________________________ ___

(байгууллага, үйлдвэр, аж ахуйн нэгжийн нэр, хаяг)
(цаашид "Худалдан авагч" гэнэ), түүнийг_ үндсэн дээр төлөөлөн

(төлөөлсөн хүний албан тушаал, нэр) бид дор дурьдсан гэрээ бичгийг байгуулав. Үүнд:

                                                        1. Гэрээний агуулга.

          Гэрээний агуулга (сэдэв) нь энэ гэрээний салшгүй хэсэг болох тусгай
жагсаалтанд дурьдсан барааг худалдах, худалдан авах явдал мөн.

 

1.1.  Барааг бэлтгэн нийлүүлэх хугацаа нь         ____________ эхэлж,            __ Д дуусна.

 

           2.Үнэ


2.1. Өмнө дурьдсан жагсаалтанд орсон барааны үнэ      

_ төгрөг болно.

2.2. Худалдагчийн талаас энэ гэрээг болон түүнийг биелүүлэхтэй холбогдож           гарах татвар, гаалийн татвар, ашиг орлогын татвар болон бусад татвар зардлыг  Худалдагч,   мөн  Худалдан  авагчийн талаас  энэ   гэрээ  болон түүнийг биелүүлэхтэй холбогдон гарах дээр дурьдсан зардлыг Худалдан авагч тус тус хариуцна.

                                                              

3. Баглаа боодол, ачуулж явуулах

3.1.                                                                                                

(ачуулах тээврийн хэрэгслийн төрлийг заана)     ,,

_________________________________________ -оор ачуулна.

(хэрэглэх баглаа боодлын нэрийг заана) '

3.2.       Баглаа боодол дээр ачих газар, Худалдан авагч ба Худалдагчийн хаяг,
реквизитийг бичиж, барааг үйлдвэрлэсэн орны таних тэмдгийг тавьсан
байна.

                                            3. Талуудын уурэг ба эрх.         

4.1. Худалдагчийн үүрэг:

1) Энэ гэрээнд нийцүүлэн зохих барааг гэрээнд дурьдсан бүх нотолгоо, баримт бичгийн хамт бэлтгэн нийлүүлэх;

2)   Барааг өөрийн  зардлаар очвол зохих  газарт нь хүртэл  тээвэрлэх
болон барааг ачуулах үед ачих, буулгахад гарсан зардлыг хариуцах;

3)   Барааг гадаадад гаргах тухай эрх бүхий байгууллагын зөвшөөрлийг
өөрийн зардлаар олж авах;

4) Өөрийн   зардлаар   барааг   ачуулахаар   тохиролцсон   газраас   нь,
тохиролцсон   хугацаа   буюу  өдөрт   нь   хөлөг   онгоцонд  ачуулж,   энэ
тухайгаа нэн даруй Худалдан авагчид мэдэгдэх;

Энэ үед барааны баглаа боодлын зардлыг дор дурьдсан байдлаар хуваарилж хариуцах болно. Үүнд:

5) Барааг даатгуулах;

6) Худалдан авагчид зориулан дор дурьдсан  баримт бичгийг өөрийн
зардлаар олж авах. Үүнд:___________________________

(дагалдах бичиг (падаан), даатгалын гэрээ

(гэрчилгээ), ачаа явуулзхтай холбогдсон бусад баримт бичгийн нэрийг бичих)

7) Ачаа  ачуулахтай  холбогдуулан барааны  чанарыг шалгасан,  хэмжиж
жинлэсэн зардлыг хариуцах;

8) Худалдан авагчийн шаардлага, түүний зардлаар барааг үйлдвэрлэсэн
тухай нотолгоо, Консулын фактурыг олж өгөх.  .,      

4.2. Худалдан авагчиин үүрэг:

1)  Барааг тохиролцсон   газар дээрээ  хүлээн  авах,  түүнчлэн  тээврийн
болон тээвэрлэлтийн даатгалаас бусад барааг ачих газарт нь хүртэл
тээвэрлэх явцад гарсан бүх зардал, түүнчлэн ачааг буулгах зардлыг
хариуцах;

2) Энэ гэрээний нөхцөлд тодорхойлсноор барааны үнийг төлөх;

3)_____ ;_____________________________ ._______

                                     5. Барааг бэлтгэн нийлуүлэх.

5.1. Барааг бэлтгэн нийлүүлэх ажлыг

_______________________________ (нөхцлийг заах)нөхцөлтэйгээр,

тохиролцсон графикийн дагуу гүйцэтгэнэ.

5.2.  Хэрэв    Худалдагч    барааг   тохиролцсон    графикийн   дагуу    бэлтгэн

нийлүүлээгүй  бол.  тийнхүү  нийлүүлээгүй  барааны үнийн дүнГийн     

хувьтай тэнцэх хэмжээгээр торгууль төлнө.

5.3.  Хэрэв   Худалдагч______ -өөс   өмнө   барааг  нийлүүлэхгүй   бол

Худалдан авагч  гэрээг цуцлаж,  гэрээ  биелүүлээгүйгээс болж учирсан

хохирлыг  тийнхүү   нийлүүлээгүй   барааны   үнийн  дүнгийн         хувийн

хэмжээгээр төлүүлэхээр шаардах эрхтэй.

 

               6.Төлбөр төлөх журам.

6.1. Зохих тоо, чанарын барааг хүлээн авах, хүлээлгэн өгөх ажиллагаа! барааг өгч авахаар тохиролцсон газарт, Худалдагчийн төлөөлөгч хүрэлцэн ирсэн нөхцөлд явуулахаар Талууд тохиролцов. Барааны тоо болон чанарыг комиссоос үйлдсэн ерөнхий протокол (комиссын протокол)-д бичнэ. Хэрэв протокол үйлдэх үед Талуудын төлөөлөгчдийн хооронд санал зөрсөн,  эсвэл бараа хүлээлгэн өгөхөөр Худалдагчийн

төлөөлөгч    хүрэлцэн     ирээгүй    бол     хяналтын    мэргэжсэн    фирмээр гүйцэтгүүлнэ.

6.2.Хэрэв бараа хүлээлгэн өгөхөөр Худалдагчийн төлөөлөгч ирээгүй байхад
бараанд тоо,  чанарын дутагдал  илэрвэл  Худалдан  авагч  Худалдагчид
онцгой мэдэгдэл (рекламация) нэн даруй явуулна.

6.3.Онцгой мэдэгдэл явуулсны дараа Худалдан авагч, тэр мэдэгдлийн зүйл
болсон барааг хариуцлагатай хадгалах арга хэмжээ авна.

6.4.Онцгой мэдэгдэл нь бичгийн хэлбэрээр (баталгаат захидал, телефакс

Ангилал : Эрх зүй | Нийтэлсэн : Жанлав | Уншсан (2347) | Өмнөх бичлэг | Дараагийн бичлэг

Сэтгэгдэл

Сэтгэгдэл бичих